SIA E Būvvadība panākumi balstīti, piesaistot izglītotus un kompetentus darbiniekus ar lielu pieredzi specializēto celtniecības darbu vadīšanā un veikšanā. Uzņēmums pastāvīgi nodarbojas ar jaunu tehnoloģiju apgūšanu, vienlaicīgi nodrošinot kvalitatīvu un profesionālu savu darbinieku apmācības procesu. Uzskatām, ka izglītoti un savā jomā kompetenti darbinieki ir svarīgākā atslēga lielu mērķu sasniegšanai.

LU_purvs

Atsauksme

Laika posmā no 2011.gada 13.decembra līdz 2012.gada 21.janvārim, SIA ''E Būvvadība'',  veica aizsprostu būvdarbus Latvijas universitātes objektā ''Dabas liegums''Melnā ezera purvs''''.

Ar šo apliecinu, ka SIA ''E Būvvadība'' darbus veica līgumā noteiktajā kārtībā, atbilstoši darbu veikšanas projektam, augstā kvalitātē un ievērojot līgum'anoteiktos termiņus, kā arī darbi tika veikti ievērojot LR Būvnormatīvus un darba drošības noteikumus.

Īpaši jāuzsver SIA „E Būvvadība'' personāla un darbaspēka augstā kvalifikācija un profesionalitāte, spēja mobilizēties darbam un liela atbildības sajūta veicot tai uzticētos darbus.

Brikers_dobele

2010.gada 1.aprīlī

Nr.1.04.2010

Atsauksme par SIA ''E Būvvadība'' ūdens pazemināšanas darbiem objektā ''Bruģakmeņa rūpnīca Dobelē''

Ar šo informējam, ka 2010.gada martā sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''E Būvvadība'' pēc  SIA ''Brikers Latvija'' pieprasījuma ir veikusi ūdens pazemināšanas darbus Dobeles bruģakmeņa rūpnīcas teritorijā.

Ūdens pazemināšanas darbi tika veikti izmantojot specializēto celtniecības tehniku – gruntsūdens pazemināšanas iekārta HUDIG HC467/22, piesaistot izglītotu un kompitentu personālu.

Darbi tika veikti kvalitatīvi, ievērojot LR Būvnormatīvus, darba drošības noteikumus un norādītajos termiņos.

SIA ''Brikers Latvija'' nav pretenziju pret veikto darbu kvalitāti.

Atsauksme izsniegta pēc  SIA ''E Būvvadība'' pieprasījuma.

SIA ''Brikers Latvija''

Valdes priekšsēdētājs

Eduards Cīrulis

96_Ostas_iela_Ventspils

Atsauksme

Par SIA ''E Būvvadība'' vaiktajiem ēkas demontāžas darbiem objektā Ostas ielā 9, Ventspilī. Darbu veikšanas projekta izstrāde un saskaņošana, esošās ēkas demontāža.

2010.gada 28.jūnijā starp uzņēmumu SIA ''E Būvvadība'' un SIA ''Deviņdesmit seši'' tika noslēgts līgums par ēkas demontāžu Ostas ielā 9, Ventspilī.

Atbilstoši darbu tāmā norādītajiem darbiem un apjomiem, SIA ''E Būvvadība'' objektā Ostas ielā 9, Ventspilī veica ēkas demontāžu.

Darbi tika veikti ievērojot LR Būvnormatīvus, kā arī darba drošības noteikumus, kas norādīti darba līgumā. SIA ''E Būvvadība'' darbu veikšanai piesaistīja izglītotu un kompetentu personālu, augsti profesionālus, sertificētus darbiniekus.

Visi  līguma nosacījumi tika izpildīti pilnā apjomā un labā kvalitātē.

Atsauksme izsniegta pēc pieprasījuma.

2010.gada 07.septembrī.

Tilts_Slavu_tilts

2009.gada 22.decembri, starp mūsu uzņēmumiem tika noslēgts uzņēmuma līgums Nr. 006/09 par tilta daļēju demontāžas darbu veikšanu objekta "Slāvu tilta daļēja demontāža, Rīgā".

Darbi tika veikti ievērojot LR Būvnormatīvus, ievērojot darba drošības noteikumus un izpildes grafikos norādītajos termiņus. Darbi tika veikti piesaistot izglītotu un kompetentu personālu, augsti profesionālus sertificētus būvdarbu vadītājus.

Darbi tika veikti atbilstoši darbu veikšanas projektam un līguma tāmēs norādītiem daudzumiem un izcenojumiem.

Visi līguma nosacījumi tika izpildīti pilnā apjoma, izpilddokumentācija tika nodota laicīgi, soda sankcijas netika piemērotas.

SIA „TILTS" nav pretenziju pret veikto darbu kvalitāti.

Valdes priekšsēdētājs: S. Gridņevs

daugavgrivas_nip_daugavgrivas_31

Atsauksme par SIA ,,E Būvvadība " veiktajiem darbiem objektā ,,Ēkas un/vai to daļas demontāža pilsētas sarkano līniju robežās un vismaz 6 m attālumā no sarkanās līnijas ", Daugavgrīvas ielā 31, Rīgā

Laika periodā no 2009.gada 24.septembra līdz 2009.gada 15.novembrim SIA „E Būvvadība", reģ.Nr.40103205915, pamatojoties uz starp SIA „Daugavgrīvas NIP" un SIA „E Būvvadība" 2009.gada 21.septembrī noslēgto līgumu Nr.D1-8/16, ir veikusi demontāžas un teritorijas labiekārtošanas darbus. Minēto darbu veikšanai tika piesaistīts izglītots un kompetents personāls, kā arī profesionāli, sertificēti būvdarbu vadītāji. Pasūtītāja prasības tikai izpildītas savlaicīgi un precīzi. Darbi tika veikti atbilstoši darbu veikšanas projektam un līguma tāmēs norādītiem daudzumiem un izcenojumiem, stingri ievērojot LR Būvnormatīvus, ievērojot darba drošības noteikumus un izpildes grafikos norādītajos terminus.

SIA „DAUGAVGRĪVAS NIP" nav pretenziju pret veikto darbu kvalitāti.

Pilnvarotā persona: Kaspars Cinītis

Infra_garozas_iela

Atsauksmes par SIA “E BŪVVADĪBA” veiktajiem demontāžas darbiem objektā “Garozas ielā 31, Jelgavā”

Ar šo informējam, ka 2011. Gada 15. Jūlijā starp SIA "E BŪVVADĪBA" un SIA "RTS Infra construction"

Tika noslēgta vienošanās par demontāžas darbu veikšanu objektā "Garozas ielā 31, Jelgavā".

Laika peiodā no 2011. gada 16 jūnija līdz 2011. gada 13. Septembrim, pēc SIA "RTS Infra construction" pasūtījuma, SIA "E BŪVVADĪBA" ir veikusi demontāžas darbus objektā Garozas ielā 31, Jelgavā.

Demontāžas darbu veikšana tika nodrošināta piesaistot SIA "E BŪVVADĪBA" personālu, un izmantojot SIA "E BŪVVADĪBA" rīcībā esošas traktortehnikas vienības.

Darbi tika veikti ievērojot LR Būvnormatīvus, ievērojot darba drošības noteikumus un izpildes grafikos norādītajos termiņos. Darbi tika veikti piesaistot izglītotu un kompetentu personālu, augsti profesionālus sertificētus būvdarbu vadītājus.

Darbi veikti atbilstoši darbu veikšanas projektam un līguma tāmēs norādītajiem daudzumiem un izcenojumiem.

Visi darbu veikšanas nosacījmi un Pasūtītāja norādījumi tika izpildīti pilnā apjomā, izpilddokumentācija tika nodota laicīgi, soda sankcijas netika piemērotas.

SIA "RTS Infra construction" nav pretenziju pret veikto darbu kvalitāti.

SIA "RTS Infra construction"

Jelgavas_pils_dome_veja_cels_1

ATSAUKSME

2011.gada oktobrī SIA “E BŪVVADĪBA” piedalījās Jelgavas pilsētas pašvaldības rīkotajā cenu aptaujā un saņēma tiesības veikt “dzīvojamās mājas un saimniecības ēku Vēja ceļā 1, Jelgavā, nojaukšanas projekta izstrādāšanu un nojaukšanu”, cenu aptaujas identifikācijas Nr. 17-95/6-2011.

Darbi paveikti kvalitatīvi un līgumā paredzētajā darbu izpildes termiņā.

Domes priekšsēdētāja vietnieks: V. Ļevčenoks

Lidosta_riga_Skultes_iela_34

ATSAUKSME


Par ēku nojaukšanas un teritorijas sakopšanu Mārupes novada Lidostas "Rīga" teritorijā – Skultes ielā 34.

SIA "E BŪVVADĪBA" līgumu nosacījumus ir izpildījusi pilnā apjomā, mehāniski demontējot ēkas, šķūni, degvielas tvertnes, darbnīcas. Darbi veikti ievērojot Lidostas prasības un vēlmes, profesionāli un kvalitatīvi, ar atbildības sajūtu un noteiktajos darbu izpildes termiņos, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem, piesaistot izglītotu un kompitentu personālu, ka sir augsti profesionāli sertificēti būvdarbu vadītāji. Lidostai nav pretenziju par veikto darbu kvalitāti.

VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" valdes priekšsēdētājs: A.Luhse

Liepjas_osta_

Atsauksme: Par SIA "EBŪVVADĪBA" veiktajiem darbiem objektā "Liepājas eļļas ekstrakcijas rūpnīcas, sešu pazemes naftas produktu tvertņu un graudu elevator ceha demontāžas darbi Sliežu ielā 4, Liepājā"


Laika period no 2011. Gada 17.janvāra līdz 2011.gada 22.jūlijam SIA "E BŪVVADĪBA", ir veikusi demontāžas darbus.

Minēto darbu veikšanai tiaka piesaistīts izglītots un kompitents personāls, augsti profesionāli sertificēti būvdarbu vadītāji.

Būvdarbu vadīšanu nodrošināja atbildīgais darbu vadītājs Dainis Projums.

Pasūtītāja prasības tika izpildītas savlaicīgi un precīzi. Darbi tika veikti atbilstoši darbu veikšanas projektam un līguma tāmēs norādītajiem daudzumiem un izcenojumiem, stingri ievērojot LR Būvnormatīvus, ievērojot darba drošības noteikumus un izpildes grafikos norādītos termiņus.

LSEZ A/S "Liepājas osta LM" nav pretenziju pret veikto darbu kvalitāti.

LSEZ A/S "Liepājas osta LM"

Izpild. Vietn. Būvniecības jautājumos: M. Iesalnieks

Marupes_novada_dome_Zelt

Atsauksme: par SIA “E BŪVVADĪBA’’ veiktajiem darbiem objektā “Mārupītes augšgala rekonstrukcijas posmā no autoceļa P132 līdzīpašumam “Zeltrīti”, Rīgas rajonā, Mārupes pagasā”.

Laika period no 2010.gada 15.jūlija līdz 2010.gada 17.septembrim, SIA “E BŪVVADĪBA” ir veikusi mārupītes augšgala rekonstrukciju posmā no autoceļa P132 līdz īpašumam “Zeltīri”, Rīgas rajonā, Mārupes pagastā.

Minēto darbu veikšanai piesaistīts izglītots un kompetents personāls, augsti profesionālie sertificētie būvdarbu vadītāji.

Būvdarbu vadīšanu nodrošināja atbildīgais darbu vadītājs Dainis Projums, melioratīvo darbu veikšanu koordinēja SIA “CB Meistars” būvdarbu vadītājs Jānis Miesnieks.

Pasūtītāja prasības tika izpildītas savlaicīgi un precīzi. Darbi tika veikti atbilstoši darbu veikšanas projektam un līguma tāmes norādītajiem daudzumiem un izcenojumiem, stingri ievērojot LR Būvnormatīvus, ievērojot darba drošības noteikumus un izpildes grafikos norādītajos termiņos.

Mārupes novada pašvaldībai nav pretenziju prêt veikto darba kvalitāti.

Mārupes novada Domes priekšsēdētājs: Mārtiņš Bojārs

Tilts_dazadi_objekti

Atsauksme par SIA "E BŪVVADĪBA" veiktajiem darbiem.

Laika period no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 30.decembrim SIA "E BŪVVADĪBA", pamatojoties uz starp SIA "TILTS" un SIA "E BŪVVADĪBA" uzņēmuma līgumiem ir veikusi demontāžas darbus sekojoši SIA "TILTS" objektos:

1. "Slāvu tilta daļēja demontāža", demontāžas darbi saskaņā ar projekta specifikācijām;

2. Dzelzceļa pārvads ar autoceļu A10 Rīga-Ventspils 106,13. Km;

3. Dzelzceļa pārvads ar autoceļu V1401 Stende-Lauciene-Mērsrags 10,30. Km.

Demontāžas darbu veikšanai minētajos objektos tika piesaistīts izglītots un kompetents personāls, augsti profesionālie sertificētie būvdarbu vadītāji.

Būvdarbu vadīšanu nodrošināja atbildīgais darbu vadītājs Dainis Projums.

Pasūtītāju prasības tika izpildītas savlaicīgi un precīzi. Darbi tika veikti atbilstoši darbu veikšanas projektam un līguma tāmēs norādītajiem daudzumiem un izcenojumiem, stingri ievērojot LR Būvnormatīvus, ievērojot darba drošības noteikumus un izpildes grafikos norādītajos termiņos.

SIA "TILTS" nav pretenziju pret veikto darbu.

Rigas_domes_ipasuma_departaments

Atsauksme par SIA "E BŪVVADĪBA" darbu.

Laika period no 2011.gada 1.maija līdz 2011.gada 15.septembrim SIA "E BŪVVADĪBA", pēc Rīgas domes īpašuma departamenta pasūtījuma ir veikusi demontāžas darbus šādos objektos Rīgas pilsētā:

· Publisku ēku komplekss Maskavas ielā 9

· Dažādas nozīmes būves Mangaļsalas ielā 7C, 9, 11A

· Ķieģeļu ēka Ezera ielā 4A

· Publiska ēka Ausmas ielā 10A

· Būves un ēkas Salacas ielā 10

· Būves un ēkas Zilupes ielā 15

Darbi veikti ievērojot LR normatīvos aktus, darbu veikšanas projektu un līgumos paredzētajos demontāžas darbu izpildes termiņos. Visi līguma nosacījumi izpildīti pilnā apjomā un soda sankcijas nav piemērotas.

Rīgas domes īpašuma departamentam nav pretenziju pret SIA "E BŪVVADĪBA" sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Pārvaldes priekšnieks: R.Rusins

Brikers_lauku_iela_25_Dobele

Atsauksme par SIA" e Būvvadība" veiktajiem darbiem objektā "Zemes darbu veikšana un melioratīvās sistēmas izbūve bruģakmeņa ražotnes teritorijā Lauku ielā 25, Dobelē"

Laika period no 2009.gada 12.novembra līdz 2010.gada 30.augustam, SIA "E Būvvadība", pamatojoties uz starp SIA "Bikers Latvija" un SIA "E Būvvadība" līgumu no 2009.gada 5.okrobra, ir veikusi zemes darbus un meleoratīvās sistēmas izbūves darbus bruģakmeņa ražornes teritorijā Lauku ielā 25, Dobelē.

Minēto darbu veikšanai tika piesaistīts izglītots un kompetents personāls, augsti profesionālie sertificētie būvdarbu vadītāji.

Pasūtītāja prasības tika izpildītas savlaicīgi un precīzi. Darbi tika vaikti atbilstoši darbu veikšanas projektam un līguma tāmēs norādītiem daudzumiem un izcenojumiem, stingri ievērojot LR Būvnormatīvus, ievērojot darba drošības noteikumus un izpildes grafikos norādītajos termiņus.

SIA "Biker Latvija" nav pretenziju pret veikto darbu kvalitāti.

SIA ''Bikers Latvija''

daugavgrivas_NIP_Maskavas_257

Atsauksme par SIA "E Būvvadība" veiktajiem darbiem objektā "Ēdnīcas ēkas nojaukšana, būvgružu izvešana ar utilizāciju, teritorijas sakopšana Rīgā, Maskavas ielā 257"

Laika periodā no 2010.gada 12.augusta līdz 2010 30.augustam, SIA "E Būvvadība", pamatojoties uz SIA "Daugavgrīvas NIP" un SIA "E Būvvadība" ir veikusi demontāžas un teritorijas labiekārtošanas darbus.

Minēto darbu veikšanai tika piesaistīti izglītots un kompetents personāls, augsti profesionālie sertificētie būvdarbu vadītāji.

Pasūtītāja prasības tika izpildītas savlaicīgi un precīzi. Darbi tika veikti atbilstoši darbu veikšanas projektam un līguma tāmēs norādītajiem daudzumiem un izcenojumiem, Stingri ievērojot LR Būvnormatīvus, ievērojot darba drošības noteikumus un izpildes grafikos norādītajos termiņos.

SIA "DAUGAVGRĪVAS NIP" nav pretenziju pret veikto darbu kvalitāti.

Valdes locekļa pilnvarotā persona:  Kaspars Cinītis

Valmiera_

Par sadarbību laikā no 2011. gada 19.decembra līdz 2012.gada 26.janvārim SIA "E Būvvadība" saskaņā ar noslēgto līgumu veica SIA "VTU Valmiera" būvju nojaukšanas projekta izstrādi un nojaukšanu. Tika nojauktas divas būves - noliktavas ēka un mazuta saimniecības ēka ar būvēm. Visi minētie darbi tika izpildīti noteiktajos termiņos un labā kvalitātē. Darbu izpildes procesā bija laba sadarbība un komunikācija ar SIA "E Būvvadība" pārstāvjiem.

Valdes priekšsēdētājs O.Spurdziņš.