SIA"E Būvvadība" veic sekojošus projektēšanas darbus:

 1. (TP) - demontāžas tehniskā projekta izstrādi;
 2. (DOP) - darbu organizācijas projekta izstrādi;
 3. (DVP) - darbu veikšanas projekta izstrādi;
 4. (ŪKT) - ūdens un kanalizācijas tīklu projektu izstrādi;
 5. (ELT) - elektrības tīklu projektu, u.c. projektu izstrādi.

Piedāvājam mūsu izstrādāto projektu saskaņošanu un akceptēšanu būvvaldēs, ka arī citās Pašvaldību institūcijās un iestādēs atbilstoši LR Būvnoteikumiem. Mēs veicam:

 1. dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu (TN) – tehnisko noteikumu saņemšanai no inženierkomunikāciju turētāju organizācijām visā Latvijā.
 2. dokumentu iesniegšanu būvvaldēs lai saņemtu (PAU) – projektēšanas un arhitektūras uzdevumu, (B)- būvatļauju.
 3. Tehnisko projektu saskaņošanu Valsts Kultūras Pieminekļu Aizsardzības Inspekcijā,
 4. objektu kultūrvēsturiskās vērtības noteikšanu, Valsts Kultūras Pieminekļu Aizsardzības inspekcijas pārziņā esošo būvju nojaukšanas atļaujas (dzeltenās kartes) izņemšanu.
 5. Topogrāfiskā plāna izstrādi (gadījumā ja pasūtītāja rīcībā tāda nav). Tāpat izpildām objektu izpilduzmērījumus pēc darbu pabeigšanas.
 6. Noformējam visus nepieciešamos dokumentus, kas nepieciešami pēc ēku demontāžas (nodošanu ekspluatācijā) atbilstoši Latvijas valsts likumdošanai un Būvnormatīviem.

Projektēšanas darbu izmaksas tiek aprēķinātas saņemot no pasūtītāja tehnisko uzdevumu un ģenplānu.